politisk debatt på helsa løs.

En unyansert debatt om instramninger i regelverket for bemanningsbransjen, kan "gå på helsa løs" for pasienter ved norske sykehus.

Adgangen til innleie av fleksibel arbeidskraft utfordrer tradisjonelle modeller i arbeidslivet. Jeg mener en generell innstramning i rammevilkårene for bemanningsbransjen kan skape flere problemer enn den løser.
Behovet for fleksibel arbeidskraft er stort i de fleste sektorer og bransjer. Men politiske strømninger er dessverre farget av myter, misoppfatninger og en lang rekke uheldige erfaringer fra useriøse aktører som tilbyr vikarer og utleie.

I Norge er det uomtvistet og dokumentert mangel på leger og sykepleiere. Vårt folk blir ikke friskere med årene, og om 20 år vil Norge trenge dobbelt så mange sykepleiere som i dag. Dessverre velger i dag bare èn av 10 studenter utdanning innen helse, og for å møte fremtidens behov må dette raskt økes til tre av 10.

I mellomtiden er det akkurat nå et stort antall ubesatte stillinger og uløste vakter hver eneste dag, som følge av blant annet sykefravær, permisjoner eller mangel på egnede kandidater.

Det er her vår del av bemanningsbransjen har funnet vår nisje. Til lettelse for sykehusene, som hver dag får fylt opp ubesatte vakter med kvalifisert personell, på kort varsel. Til glede for pasientene, som får den helseoppfølging de har krav på – men dessverre til irritasjon og frustrasjon for arbeidstagerorganisasjoner og andre som drømmer om et arbeidsliv der alle har fast ansettelse og økt lønn.

Realiteten anno 2018 er ikke slik. Den moderne arbeidstageren er mer og mer opptatt av valgfrihet, fremfor høyere lønn eller bonus. Stadig flere arbeidstagere ønsker en fleksibel hverdag, der de selv kan styre arbeidstid og omfang. Innenfor helse og omsorg egner for eksempel turnustjenesten seg ikke for alle familieforhold, og som ansatt i et bemanningsbyrå kan kandidaten selv være med på å legge vaktplan og frekvens. For andre, for eksempel de med hull i CV'en eller arbeidsledige, er fleksibelt innleie en ny døråpner inn i arbeidslivet.

Den kraftigste innvendingen vi møter fra de som vil fleksibel arbeidskraft ved sykehusene til livs, er at kvaliteten blir dårligere, og går på bekostning av pasientsikkerheten. Jeg vil ærbødig påstå; tvert i mot.
Hos oss krever vi eksempelvis av alle kandidater – etter en grundig kontrollprosess med intervjuer og referansesjekk - minst to års erfaring som lege eller sykepleier på sykehus, kombinert med absolutt krav til skandinavisk språkform, som gjør at sykehusene slipper språkopplæring, integrering og kulturforvirring.

"Sosial dumping" er neste røde klut som løftes. Også denne feilaktig.
Joda, selvfølgelig finnes det useriøse aktører innenfor helsebemanning, som i de fleste bransjer. Men de store, seriøse aktørene må, for å tiltrekke oss de best kvalifiserte kandidatene, tilby bedre lønnsbetingelser enn legen og sykepleieren ville fått som fast ansatt på et sykehus. Dette også for at legen og sykepleieren vil påta seg belastningen med å reise rundt i landet for å dekke inn akutte behov, der de oppstår. Da sender bemanningsselskapet personalet til et annet sted, på kort varsel. Den helse- og samfunnsøkonomiske verdien av å fylle det akutte hullet i vaktplanen, er betydelig.

I Norge blir all innleie av vikarer til offentlige sykehus grundig samordnet og kontrollert gjennom Sykehusinnkjøp, som er eiet av de fire helseforetakene. I 2016 var 0,5-0,8 prosent av alle vakter som ble gjennomført ved norske sykehus levert av bemanningsbransjen. En ørliten andel, altså, men et helt avgjørende hull å tette for de som er syke.

Følgelig er det ikke de innleide vikarene som står i veien for flere i fast arbeid i helsevesenet, ei heller forhindrer de at ansatte kan jobbe mer eller få høyere stillinger. Sykdom, ferier og permisjoner kommer uansett, og gjerne på ugunstige tidspunkter for sykehuset. Vi tar primært unna på toppene, og fyller de akutte eller planlagte hullene.

Det er ikke vanskelig å være enig i deler av skepsisen som danner grunnlag for opposisjonens lovforslag om en generell innstramning. En opprydning i flere bransjer er nødvendig, spesielt der innleie blir brukt for å omgå regler, bevisst undergrave ansattes rettigheter eller skape en urettferdig konkurransesituasjon. Men en eventuell gjennomgang av lovverket må ha fokus på å stanse de useriøse, og ikke ramme de seriøse aktørene i bemanningsbransjen - de som sikrer kontinuitet i privat og offentlig sektor.

Faste ansettelser er den nødvendige bærebjelken i vårt arbeidsliv. Men vi kommer ikke unna at bemanningsbyråer også løser viktige oppgaver, spesielt ute i distriktene.

For pasientene ved norske sykehus handler det om deres pasientrettigheter og om å blir friske, raskest mulig. Bare spør ledelsen ved norske sykehus, som hver dag sliter med å fylle hull i vaktlistene.

Av Lars E. Jacobsen, direktør Randstad Care