PAMA 6: Krevende forhandlinger,  illojale medarbeidere og misnøye med lønn

1222 norske bedriftsledere om lønnsforhandlinger, lønnspress, ansattes lojalitet til bedriften og utfordringer knyttet til åpenhet rundt kollegers lønn. Dette sett i lys av dagens stramme arbeidsmarked. 1038 yrkesaktive nordmenn over 18 år om reforhandling av lønn, forhandlingsstrategi og holdninger til eget og kollegers lønnsnivå.