5 praktiske tips for å sikre overlevering av kompetanse

yvonne-dahlberg.jpg

Med en stadig økende bevegelse i arbeidsmarkedet blir overlevering av kompetanse internt i bedriften viktigere og viktigere. Hvordan skal man sikre at kunnskap og erfaring forblir i organisasjonen? Og hvordan skal man få inn ny kompetanse?

Dette er ofte viktige spørsmål for organisasjoner som eksempelvis står foran generasjonsskifter der flere går av med pensjon, hvor mye kompetanse forsvinner. For organisasjoner med høy rotasjon av ansatte er det kostbart å starte fra grunnen med opplæring gang etter gang.

Ta inn yngre medarbeidere, for eksempel som ekstrahjelp eller vikarer, eksempelvis studenter. De kommer ofte inn i bedriften med nye perspektiv og erfaringer. Samtidig skjer en kunnskapsoverføring til de yngre som de bærer med seg den dagen de eventuelt får fast ansettelse.

Åpne opp for å ansette tidligere medarbeider. Før var det mer eller mindre utenkelig for en arbeidsgiver å ansette en tidligere medarbeider, etter som fortroligheten da ble ansett som oppbrukt. I dag tenker mange annerledes. Personer som kjenner virksomheten fra tidligere, og som i tillegg har fått påfyll med helt nye erfaringer kan ofte vise seg verdifulle å rekruttere tilbake.

Arbeidsrotasjon. Å la medarbeidere forsøke seg i nye funksjoner og avdelinger fyller flere behov. Delvis kan det bidra til å forbedre kommunikasjonen og øke forståelsene for hverandres områder. Delvis kan nye ideer oppstå i skjæringspunktet mellom ulike funksjoner. De som prøver nye oppgaver bygger også opp ny kompetanse som de tar med seg tilbake til sin ordinære rolle og gruppe

Hent inn konsulenter med spisskompetanse som kan overføres til andre på teamet. Å la egne medarbeidere jobbe parallelt med eksterne spesialister med ulik spisskompetanse er ofte en effektiv måte å utvikle medarbeidernes kompetanse innen viktige fagfelt.

Behold pensjonistene på deltid. Seniormedarbeidere sitter ofte på kunnskap og erfaringer som er vanskelig å dokumentere. Ved å la disse personene arbeide i en deltidsstilling, gjerne parallelt med yngre medarbeidere, øker mulighetene for overføring av både reell og unik kompetanse.

Yvonne Dahlberg