Kunstig intelligens (KI) tar verden med storm. Selv om teknologien har vært i utstrakt bruk i mer enn et tiår, er det først nylig at avanserte KI-verktøy har blitt lett tilgjengelig for ikke-tekniske brukere. 

Verktøy for generativ KI, som lar deg bruke enkle kommandoer (prompts) til å generere imponerende tekst- og bildemateriale, har hatt et stort gjennombrudd. De har allerede blitt en standard del av verktøykassen for å brainstorme idéer, lage kjappe visualiseringer og få umiddelbare tilbakemeldinger på jobb.

Ikke-generativ KI har også gitt et løft til eksisterende digitale verktøy ved å oppdage mønstre og forstå uformaterte data, noe som kan effektivisere arbeidsflytene ytterligere.

KI er et kraftig verktøy – men det er viktig å bruke det på en ansvarlig måte. Risikoene og begrensningene ved KI er godt dokumentert, og omfatter alt fra potensielle opphavsrettsproblemer knyttet til generativ KI, til svakheter i resonnementsmønstre som kan replikere og forsterke vanlige skjevheter og biaser i samfunnet.

last ned: skaff deg flytskjemaet med veiledning til ansvarlig bruk av KI

last ned: skaff deg flytskjemaet med veiledning til ansvarlig bruk av KI.

last ned flytskjemaet

Derfor må selskaper som bruker og utvikler KI-verktøy, etterstrebe ansvarlig og etisk bruk av KI. Det handler om å utvikle de positive bruksområdene for KI og gjøre dette mer allment tilgjengelig, samtidig som man jobber med å redusere de alvorlige risikoene i kjølvannet av denne teknologien.

KI-verktøy er kommet for å bli, og de vil bare bli mer avanserte og utbredte i fremtiden. Det betyr at alle bedrifter må begynne å tenke over hvordan de kan sikre ansvarlig og etisk bruk av KI i sin egen organisasjon. Denne artikkelen skal ikke anses som juridisk eller compliancerelatert rådgivning, men er snarere ment å gi en pekepinn på hva ansvarlig bruk av KI innebærer i praksis, og hvordan du kan stimulere til dette i selskapet ditt.

hva er ansvarlig bruk av KI?

Selv om grunnprinsippene er de samme, varierer definisjonen av ansvarlig KI noe fra selskap til selskap. Google, som investerer tungt i sine egne KI-verktøy, formulerer det omtrent slik:

Ansvarlig bruk av KI innebærer å vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av utviklingen og omfanget av KI-teknologier, inkludert potensielle skader og fordeler.

I alt KI-arbeidet deres har Google som mål å alltid fokusere på rettferdighet, ansvarlighet, sikkerhet og personvern. Microsoft er en annen nøkkelaktør i KI-revolusjonen, og definerer «ansvarlige KI-systemer» som rettferdige, pålitelige og trygge, private og sikre, inkluderende og transparente.

Selskapet ditt definerer kanskje ansvarlig bruk av KI med en annen ordlyd, men i bunn og grunn handler det om det samme – at KI skal brukes på en etisk, lovlig, positiv og inkluderende måte. Det handler om å bruke KI som et supplement til menneskelig kompetanse og ferdigheter, i stedet for noe som erstatter mennesker helt.

KI kan for eksempel brukes på en ansvarlig måte i HR-sammenheng ved å la en KI-chatbot evaluere og tilpasse stillingsbeskrivelser for å unngå ikke-inkluderende språk. Et skrekkeksempel er rekrutteringsverktøyet Amazon brukte, som de avviklet da de oppdaget at det vurderte kvinneligere kandidater overveiende negativt.

last ned: skaff deg flytskjemaet med veiledning til ansvarlig bruk av KI

last ned: skaff deg flytskjemaet med veiledning til ansvarlig bruk av KI.

last ned flytskjemaet

slik sikrer du ansvarlig bruk av KI i selskapet ditt

Avhengig av selskapets virksomhet og tidligere erfaring med KI finnes det mange måter å skape en felles forståelse av hva ansvarlig bruk av KI innebærer på, og deretter implementere dette i hele selskapet. Her er noen eksempler på vanlige strategier:

opplæring i ansvarlig bruk av KI

Du ville neppe introdusert et viktig nytt verktøy som et CRM- eller HR-system uten å gi de ansatte skikkelig opplæring – og når en ny teknologi som KI finner veien inn i ulike deler av virksomheten, er det like viktig å sørge for at de ansatte vet hvordan de bruker det på en god og ansvarlig måte. 

Etter at brukervennlige verktøy for generativ KI ble mainstream, har hypen tatt helt av. Uerfarne KI-brukere kan ha en ukritisk oppfatning av disse verktøyene og overse potensielle risikoer – som datasikkerhetsproblemer, brudd på opphavsretten og urettferdige biaser (skjevheter) på grunn at de er trent opp på data av dårlig kvalitet.

Opplæring gir deg muligheten til å eliminere mytene rundt KI og informere de ansatte om teknologiens begrensninger og negative sider. Da blir de godt rustet til å dra nytte av alle fordelene ved KI, samtidig som de unngår de alvorligste fallgruvene.

Opplæring er også noe arbeidstakerne selv etterspør. I Randstads Workmonitor-undersøkelse, som omfatter over 27 000 arbeidstakere verden over, lå KI øverst på listen over ferdigheter respondentene ønsket å utvikle. En PwC-undersøkelse med over 54 000 arbeidstakere hadde lignende resultater, og avdekket at respondentene stort sett var positivt innstilt til KI. Ved å gi opplæring i sentrale KI-ferdigheter og verktøy får du og fornøyde ansatte som kan bruke teknologien effektivt.

male and female talking and smiling.
male and female talking and smiling.

overvåk KI-bruken og få de ansatte med på laget

Som nevnt ville du ikke introdusert et stort nytt verktøy – som et CRM-system – i organisasjonen uten å følge opp hvordan det ble brukt. Du ville evaluert og justert rutinene for bruk, utforsket nye funksjoner og funnet de beste måtene å bruke det på. Det samme må du gjøre med KI-verktøyene dere benytter dere av.

På et operasjonelt nivå bør det utpekes ansatte som har «eierskap» over KI-verktøyene for å sikre kompetansebygging og ansvarlighet.  Når disse eierne er fortrolige med prinsippene for ansvarlig bruk av KI, kan de vurdere nye bruksområder og forhindre at kraftige KI-verktøy tas i bruk under radaren.

På et mer overordnet nivå bør det utføres regelmessige kartlegginger for å gi bedriftsledelsen innsikt i hvordan KI faktisk brukes i organisasjonen, og utviklingen over tid. Dermed blir dere ikke tatt på sengen hvis det skulle oppstå problemer som følge av KI-bruken.

Kort sagt bør ikke KI implementeres og deretter skure og gå uten oppfølging. De ansatte må forstå hvor viktig det er å tenke kritisk rundt KI-bruken, og etterstrebe å forbedre og utvikle måten de bruker disse verktøyene på over tid. 

tydelige KI-policyer og effektiv styring

Et av de viktigste tiltakene er å ha tydelige styringsdokumenter og en felles definisjon av hva KI er. Tolkningen av «ansvarlig» bruk kan variere fra person til person. Med en veldefinert KI-policy som har forankring i ledelsen og distribueres til alle ansatte, får alle en felles referanseramme, som de kan falle tilbake på hvis de blir usikre på om en planlagt KI-oppgave er tillatt og ansvarlig.

Vi har laget maler som du kan bruke til å utarbeide egne KI-prinsipper og policyer når organisasjonen vil strukturere og formalisere KI-bruken. Vi har også laget et nyttig flytskjema som kan brukes til å sikre ansvarlig bruk av KI i organisasjonen. Det stiller en serie ja/nei-spørsmål som lar deg vurdere om spesifikke KI-brukstilfeller kan anses som ansvarlige, eller om du bør gjøre justeringer før KI brukes på den aktuelle måten.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her