1.1 Redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Randstad Norway AS og dets datterselskaper (Randstad AS, Randstad Care AS, Dfind AS, Dfind Consulting AS og Dfind Epi AS) (heretter “Randstad”) inngår i det internasjonale konsernet Randstad N.V. (Nederland). Virksomheten er del av den globale markedslederen innen HR-service. Randstad har en tilstedeværelse i 39 land over hele verden, og har en topp-tre markedsposisjon i halvparten av disse. 

Randstad har som mål å berøre arbeidslivene til 500 millioner mennesker over hele verden innen 2030. I arbeidet mot å nå dette målet er det viktig å handle med integritet og respektere menneskerettighetene – i tråd med Randstads grunnverdier  - “to know, to serve, to trust, striving for perfection og simulation promotion of all interests” og selskapets forretningsprinsipper - “Business Principles”.

Randstads grunnverdier – hjelper selskapet å gjøre de riktige valgene. Forretningsprinsippene  støtter opp om disse grunnverdiene og sørger for at kravene i den verden Randstad arbeider i, forretningsrelaterte og personlige atferd er i samsvar og forsterker hverandre.

Randstad er videre opptatt av ansvaret for sine eksterne relasjoner. Selskapet  streber etter å opprettholde sine forretningsprinsipper i kontakt med kandidater, medarbeidere, leverandører, kunder og andre forretningspartnere, og oppmuntrer til kontinuerlig aktiv dialog med interessenter i arbeidslivet.

For å bekrefte dette ansvaret har Randstad signert United Nations Global Compact og respekterer og støtter de ti prinsippene relatert til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. Randstad har integrert Global Compact-prinsippene i strategi, kultur og den daglige driften og de ti prinsippene inngår derfor i selskapets forretningsprinsipper - Business Principles.

Forretningsprinsippene - Business Principles er minimumsstandarder, som gjelder for alle Randstads ansatte og representanter.

Enkelte av forretningsprinsippene forklares ytterligere i separate Randstad-policyer og - rutiner om blant annet om miljø, menneskerettigheter, bestikkelser og antikorrupsjon.

Både nasjonalt og internasjonalt er mangfold noe Randstad jobber aktivt med. Randstad er eneste HR selskap på Dow Jones sustainability world index, 9. år på rad.  Randstads globale Hire Hope program støtter videre over 1000 kvinner gjennom karriererådgivning og jobbtrening. Randstad er også anerkjent som World Economic Forums equity, diversity & inclusion fyrtårnprosjekt.

I Norge har Randstad valgt å ha spesielt fokus på følgende av FNs bærekraftsmål:  

 • Likestilling (SDG 5)
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (SDG 8)
 • Reduserte ulikheter (SDG 10)
 • Samarbeid for å nå målene (SDG 17)
 • Stoppe klimaendringene (SDG 13)

Randstad utfordrer kunder med sin spesialiserte kunnskap - drevet av selskapets ambisjon om at alle talenter skal få sin kompetanse vurdert på en rettferdig måte. 
Randstad har høy fokus på likeverd og mangfold slik at man kan tiltrekke, utvikle og beholde de beste talentene.

For Randstad er det viktig å påvirke samfunnet på en positiv måte. Derfor jobber selskapet aktivt med arbeidsmarkedsrelaterte spørsmål i både politiske forum og gjennom samarbeid med ulike organisasjoner. Selskapet er videre spesielt opptatt av mangfold, likestilling og et trygt arbeidsliv.

I tillegg til at Randstad daglig hjelper folk ut i arbeid, har selskapet også fokus på at selskapets ansatte kan bidra ut til det lokale samfunnet gjennom frivillig arbeid.

Dette gjøres gjennom:

 • Randstad With Heart; Dette er et globalt program som gir 43.000 ansatte muligheten til å sette av en arbeidsdag hvert år for å jobbe for en veldedig organisasjon som den ansatte selv velger.
 • Voluntary service overseas (VSO); VSO er en av verdens ledende non-profit organisasjoner, som kjemper mot nød og fattigdom gjennom frivillig arbeid. I 2017 ble mer enn 15 200 timer brukt på VSO-prosjekter rundt om i verden. Mer enn 3000 trengende mennesker deltok i opplæring med målsetning om å få dem ut i lønnet arbeid.
 • The road to net zero; Randstad har minimal påvirkning på miljøet og fokuserer på lokalt nærvær og støtter FNs Net Zero-initiativ med mål om betydelig utslippsreduksjon innen 2030 og ambisjon om Net Zero innen 2050.

I Norge leveres HR-tjenester til et bredt spekter av virksomheter og bransjer. 
Randstad er en landsdekkende leverandør av bemanning, rekruttering, omstilling og konsulenttjenester.

Randstad har kontorer i de største  byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kristiansand og Førde) og leverer tjenester til kunder i privat og offentlig sektor.

Selskapet arbeider kontinuerlig med høye kvalitetsstandarder og forbedringer. Randstad er ISO sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 som er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystem. Dette innebærer at Randstads ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø, inkludert alle våre prosesser og arbeidsmetoder, er godkjent i samsvar med ISO-standarden. Randstad er også sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 som er en internasjonal standard for miljøstyringssystem.  

1.2 Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

Selskapet arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester til våre kunder og kjøp av varer og tjenester fra leverandører og forretningsforbindelser. Det vises også i denne forbindelse til punktet under samfunnsansvar ovenfor. Randstad har tradisjon for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vårt virke og jobber kontinuerlig med dette. 

Det foreligger policier, forretningsprinsipper - Business Principles og Supplier Code, sertifiseringer, samt prosesser og rutiner for hvordan virksomheten arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Selskapet kartlegger seg selv, sine leverandører og forretningsforbindelser og gjennomfører risikovurderinger knyttet til dette. Det er foretatt analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og overfor øvrige forretningsforbindelser.

Ved å analysere risiko har virksomheten foretatt prioriteringer av de områdene der risikoen anses som størst og arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene. Det er også prioritert de største leverandørene, da påvirkningsmulighetene anses størst her.

Basert på selskapets aktsomhetsvurderinger viser disse at virksomheten har begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av av varer og tjenester. Det er ikke funnet noen signifikante faktiske eller potensielle negative samfunnsmessige konsekvenser. 

Selskapet har konkurransedyktige betingelser og tilrettelegger for en sunn og bærekraftig “work-life balance”. Det er obligatorisk opplæring og årlig oppdatering med ansatte for å sikre at alle er inneforstått med selskapets forpliktelser når det kommer til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Kartleggingen av leverandører har vist at majoriteten av selskapets leverandører selv er omfattet av åpenhetsloven og har selv utført aktsomhetsvurderinger. Leverandørenes egne aktsomhetsvurderinger har ikke avdekket noe som gjør at selskapet mener at det er noen signifikante faktiske eller potensielle negative samfunnsmessige konsekvenser. Den største risikoen knytter seg til anskaffelse av IKT-utstyr, elektronikk mv og leverandørers anskaffelse av samme type utstyr. Selskapet benytter store og anerkjente leverandører og anser risikoen for negative konsekvenser som liten. Randstad har videre fokus på levetid, gjenbruk og reparasjon. I de tilfellene selskapet er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverden, vil selskapet stille krav til etterlevelse og dokumentasjon. Våre leverandører må forholde seg til selskapets Supplier Code som stiller krav til leverandørene. Videre må alle kunder forplikte seg til å overholde Randstads etiske forretningsprinsipper - Business Principles.

Randstads overordnede mål er at menneskene som jobber for eller på annen måte er påvirket av Randstad`s virksomhet skal ha gode liv, bli behandlet på en rettferdig og respektfull måte og ha lønn til å leve av. 

Henvendelser og spørsmål knyttet til Randstads arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold kan rettes til: apenhetsloven@randstad.no

___

Relevante policyer, retningslinjer, standardvilkår, sertifiseringer og prosesser

 1. Randstad Business Principles
 2. Randstad policy for menneskerettigheter
 3. Randstad policy for bestikkelser, gaver og korrupsjon
 4. Randstad Supplier Code
 5. Randstad og tilhørende selskapers alminnelige vilkår for leverandør og kunder
 6. ISO sertifiseringer og Revidert Arbeidsgiver for bemanningsbedrifter 
 7. Randstads interne prosesser og rutiner

 

Oslo, 30 / 05 / 2023

For styret i Randstad Norway AS og dets datterselskaper
(Randstad AS, Randstad Care AS, Dfind AS og Dfind Consulting AS)


Dominique Hermans, styreleder

Eivind Bøe, styremedlem / daglig leder

Rasmus Peter Stein, styremedlem