Randstad er et registrert selskap i NHO Service Bemanningsbransjen. Som medlem forplikter vi oss til å overholde vedtektene til Bemanningsbransjen i NHO Service og bransjens etiske retningslinjer samt å respektere de beslutninger som gjøres i henhold til disse.

etiske retningslinjer

Bemanningsbransjen gir private og offentlige virksomheter tilgang til en fleksibel arbeidsstyrke samtidig som den for arbeidstakerne er en verdifull inngangsport til arbeidsmarkedet. Bransjen bygger erfaring og kompetanse, gir fleksibilitet og virker inkluderende. Bemanningsbransjen i NHO Service har som hovedformål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver, og sikre seriøse forhold i bransjen. I denne forbindelse har medlemmene i NHO Service vedtatt følgende regler:

 1. Selskapet skal ivareta god forretningsskikk, oppgi sine forretningsvilkår til kundene på en utvetydig måte og for øvrig drive i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, Ciett Code of Conduct samt vedtektene til Bemanningsbransjen i NHO Service.
 2. Selskapet skal ikke gi utilbørlige ytelser med hensikt å oppnå kontrakt eller annen foretningsmessig begunstigelse.
 3. Selskapet skal ikke bidra til prissamarbeid, markedsdeling eller annen virksomhet som begrenser konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning.
 4. Selskapet skal inngå skriftlig arbeidsavtale med sine ansatte som ikke skal begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avsluttet. Lønn og godtgjørelser til ansatte skal være markedstilpasset. Markedstilpasset lønn kan avvike fra oppdragsgivers lønnsforhold.
 5. En kandidat skal alltid forespørres før selskapet tilbyr vedkommende overfor oppdragsgiver.
 6. Selskapet skal ikke drive aktiv headhunting hos konkurrent med formål å overta oppdrag eller personell.
 7. Dersom et bemanningsselskap mister et oppdrag til en konkurrent skal det overleveres på en ryddig måte. Det er uakseptabelt å etterlate seg oppdraget på en måte som forhindrer eller vanskeliggjør det nye selskapets arbeid.
 8. Selskapet engasjerer medarbeidere på grunnlag av kunnskap, erfaring og egnethet. Ingen diskriminering gjøres på grunnlag av hudfarge, nasjonalitet, etnisk tilhørighet, religion eller annet livssyn, seksuell legning, funksjonshemning, kjønn eller alder.
 9. Selskapet skal søke å gi sine ansatte fullstendige opplysninger om HMS i forbindelse med oppdraget.
 10. Selskapet skal verne om fortrolig informasjon som er innhentet fra kunder og ansatte under forberedelse og utførelse av oppdrag.
 11. Selskapet skal ikke påta seg oppdrag med formål å undergrave arbeidskamp (streik, lockout, blokade).